Celoroční výuka plavání

Celoroční výuka plavání je nosnou oblastí programu sdružení je „celoroční výuka plavání“ tělesně handicapovaných osob dle metodické řady Kovář-Nevrkla.Výuka plavání je koncepční,kontinuální a metodicky vedený program a je realizován na všech úrovních od rehabilitační až k vrcholově sportovní a je v tomto pojetí celosvětově unikátní.Metodická řada KO-NEV autorů  Martina Kováře a Jana Nevrkly umožňuje dosáhnout samotného pohybu ve vodě i osobám s velmi těžkým postiženým. Plavání je v tomto pojetí jedinou pohybovou aktivitou, kde není rozhodující závažnost postižení. Voda poskytuje takové prostředí, kde k pohybu vpřed postačuje minimální funkční svalový aparát. Zvládnutí samostatného pohybu ve vodě, pak vede k získání sebevědomí, víry ve vlastní schopnosti. V běžném životě pak může otevřít prostor k činnostem o kterých si dříve člověk myslel,že jsou mu zapovězené a nedostupné. Všechny oblasti činnosti sdružení z cílené, individualizované terapie pohybem ve vodě vycházejí, navazují na ni a vhodně ji doplňují.

Školní rok je rozdělen do třech trimestrů. Každý trimestr je složen z 12 týdnů výuky. Plavci jsou dle plaveckých dovedností rozděleny do třech podskupin: kompenzačně-rehabilitační, kondičně-rehabilitační a sportovně-rehabilitační. Na každý týden je vypracován plán technických cvičení a hlavní plavecký motiv. Plavec si zvolí četnost docházky v týdnu (1-3 lekce v týdnu) a je zařazen do lekce tak aby měl optimální podmínky a zázemí. Zvolené lekce pak navštěvuje po celí školní rok. Plavci ze skupiny kompenzačně-rehabilitační jsou vedeni formou individuální výuky, to znamená, že jeden plavec pracuje s jedním instruktorem přímo ve vodě. Taková metoda vedení je limitována počtem plavců a instruktorů v jedné dráze. Maximální kapacita je šest plavců a šest instruktorů na lekci. Plavci z dalších skupin jsou vedeni skupinově instruktory ze břehu, takže kapacita lekce vzrůstá.

 

Pobytové akce

Pobytové akce přirozeně navazují na celoroční výuku plavání. Poskytuje možnost objevovat nové aktivity, nová místa, nové kontakty. Mnohdy jde o první kroky mimo ochranný kruh rodiny a známého prostoru. Náplň akcí je vždy uzpůsobena zaměření a podmínkám. Účastníkům je po celý čas akce poskytována osobní asistence a další podpůrné aktivity. V prostředí, které není umělé mohou čerpat zkušenosti, které jejich vrstevníci získávají přirozeně v běžném životě.

Pobytové akce lze rozdělit na regionální, zaměřené a uzpůsobené na místní podmínky. Tento typ pořádáme na Lipně jako kombinaci plavání a lyžování(monoski).  A celorepublikové, kde se potkávají lidé ze všech středisek. Klasickým příkladem je „Plavecké léto“ ve Strakonicích.

Tato akce je vrcholem roku pro plavce z celé republiky. Pro personál a dobrovolníky pak jedinou možností v roce projít intenzivním školením v metodické řadě plavání tělesně postižených KONEV. Toto školení je nezbytné pro udržení kontinuity a kvality vedení programu sdružení.

 

Sport

Sport jako oblast činnosti, je specificky zaměřena na skupinu klientů, kteří mají ambice své plavecké dovednosti srovnávat s plavci jiných klubů nebo organizací. Činnost v této oblasti tkví v celoroční přípravě plavců z úrovně kondičně a sportovně – rehabilitační. Plavci nejsou odděleni od ostatních klientů. Dále pak v zajišťování účasti na závodech a plaveckých soustředěních.